§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin sklepu internetowego, zwany dalej regulaminem, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem "www.rolkilozyska.pl".

2.Właścicielem sklepu internetowego i jego administratorem jest Robert Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Beson Robert Kołodziejczyk z siedzibą w Lesznie, ul. Żurawinowa 22, 64-100 Leszno, REGON 301329572, NIP 6971537846.

3. Sklep internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej odpowiednio skonfigurowanej.

§ 2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin- niniejszy regulamin sklepu internetowego, działającego na stronie internetowej www.rolkilozyska.pl

Sprzedawca- Robert Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Beson Robert Kołodziejczyk z siedzibą w Lesznie, REGON 301329572, NIP 6971537846,

Kupujący- rozumie się przez to osobę składającą zamówienie w sposób określony w regulaminie,

Konsument- kupujący, będący osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Osoba fizyczna o której mowa w art. 5564 Kodeks Cywilnego- kupujący, będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca- kupujący, będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

Sklep internetowy- sklep internetowy działający na stronie internetowej www.rolkilozyska.pl

Formularz zamówienia- formularz za pomocą, którego kupujący może dokonać zakupu towarów oferowanych przez sprzedającego,

Administrator Danych Osobowych- rozumienie się przez to sprzedawcę,

Towar- należy przez to rozumieć rzecz, stanowiącą przedmiot sprzedaży w sklepie internetowym,

Dzień roboczy- każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy.

§ 3. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Kupujący ma możliwość uzyskania kontaktu ze sprzedawcą wykorzystując jeden z poniższych sposobów komunikacji:

- telefonicznie pod nr: 48 693 800 022 lub 48 660 525 823,

- pod adresem mailowym: sklep@rolkilozyska.pl,

- za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu pod nr: 7546581,

- listownie pod adresem: ul. Żurawinowa 22, 64-100 Leszno.

§ 4. PRODUKTY OFEROWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Wszystkie produkty, oferowane w sklepie internetowym przez sprzedawcę, są fabrycznie nowe, a sprzedawca jest obowiązany do ich dostarczenia w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, chyba że informacja o wadzie wynika z opisu produktu.

2. Przy każdym produkcie oferowanym w sklepie internetowym są podane jego istotne cechy.

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

1. Kupujący może zamówić towar oferowany przez sprzedawcę poprzez skorzystanie z jednego z poniższych sposobów składania zamówienia:

- z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.rolkilozyska.pl lub

- drogą mailową na adres sklep@rolkilozyska.pl lub

- telefonicznie pod nr 48 693 800 022 lub 48 660 525 823. Koszt połączeń, wykonywanych przez kupującego ze sprzedawcą jest uzależniony od stawek pobieranych przez operatora. Koszt ten ponosi kupujący.

2. Kupujący ma możliwość zapoznania się z opisem produktu, zamieszczonym w sklepie internetowym.

3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać opcję „Kup teraz”, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie” i wypełnić formularz zamówienia.

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

5. W celu zrealizowania zamówienia kupujący musi podać poniższe dane:

- imię i nazwisko,

- adres E-mail,

- adres zamieszkania kupującego, tj. ulicę i nr domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość, kraj,

- numer telefonu.

- podanie danych takich jak: nazwa firmy, NIP, kraj następuje opcjonalnie.

W przypadku, gdy towar ma zostać dostarczony pod inny adres niż adres zamieszkania, kupujący jest zobowiązany wybrać opcję „Wysyłka zamówienia pod inny adres” i wypełnić wskazane tam pola.

6. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia do złożenia oświadczenia czy jest on osobą fizyczną, o której mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (tzw. checkbox).

7. Sprzedający oferuje wysyłkę towaru jedynie w Polsce. Sprzedający nie wysyła towaru za granicę.

8. W celu dokonania zakupu, po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, kupujący powinien wybrać opcję „Wyślij zamówienie”. Potwierdzenie złożenia zamówienia kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres poczty e-mail. Złożonemu zamówieniu jest nadawany indywidualny numer.

9. Wybór formy przesyłki oraz sposobu zapłaty należy do kupującego. Po wyborze formy przesyłki kupujący uzyskuję informację na temat kosztu towaru, kosztu dostarczenia towaru oraz łącznej kwocie do zapłaty.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Towar wysyłany jest pod adres, wskazany przez kupującego, to jest:

- wskazany w formularzu zamówienia- w przypadku dokonywania zamówienia z wykorzystaniem formularza zamówienia,

- wskazany w wiadomości e-mail- w przypadku składania zamówienia drogą mailową,

- podany telefonicznie- w przypadku składania zamówienia telefonicznie.

2. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej, w zależności od wyboru dokonanego przez kupującego.

3. Koszt dostawy uzależniony jest od stawek pobieranych przez doręczyciela oraz od wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest podawany indywidualnie w stosunku do każdego produktu, w toku składania zamówienia.

4. Sprzedawca nie przewiduje możliwości odbioru osobistego towaru.

5. W przypadku, gdy koszt przesyłki z uwagi na gabaryty zamówienia okaże się wyższy niż pierwotnie podany przez sprzedawcę, kupujący zostanie o tym poinformowany przed nadaniem przesyłki.

6. Termin realizacji zamówienia jest podany indywidualnie przy każdym produkcie i w zależności od wybranego sposobu płatności jest liczony od:

- dnia następnego po dniu złożenia zamówienia- przy wyborze opcji płatności za pobraniem,

- dnia następnego po dniu dokonania zapłaty- przy wyborze innych form płatności, z zastrzeżeniem ust. 8.

7. W przypadku braku zapłaty w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, przy wyborze innych form płatności niż płatność za pobraniem zamówienie ulega automatycznej anulacji.

8. W przypadku złożenia zamówienia w soboty, niedziele i święta, termin o którym mowa w ust, 6 jest liczony od najbliższego dnia roboczego.

9. W przypadku zamówień, obejmujących więcej niż dwie sztuki danego produktu, sprzedający zastrzega sobie możliwość ich realizacji i wysyłki w osobnych partiach, po każdorazowym, indywidualnym uzgodnieniu terminu i wielkości dostaw oraz kosztów wysyłki poszczególnych partii Towaru.

10. Sprzedający poinformuje kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

§ 7. PŁATNOŚĆ

1. Kupujący ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów zapłaty:

- „za pobraniem”- płatność gotówką przy odbiorze towaru od listonosza, kuriera lub w placówce pocztowej,

- przelewem bankowym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYU.pl

- przelewem bankowym na konto sprzedawcy wskazane w trakcie składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny podane przy produkcie są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

3. Do ceny zakupionych towarów doliczone zostają koszty wysyłki towaru, w zależności od wybranej przez kupującego sposobu opcji dostawy, zgodnie z § 6 ust. 3.

4. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody wystawienie i przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail.

§ 8. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad, chyba że produkt był oferowany jako produkt z wadami.

2. Produkty zakupione w sklepie posiadają gwarancję, jeżeli została ona udzielona przez producenta lub inny podmiot. Oryginalną kartę gwarancyjną producenta należy przesłać w przypadku ujawnienia wady, jeżeli jest ona wymagana.

3. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej lub instrukcji danego Produktu.

4. W przypadku wystąpienia wady Produktu, na żądanie Kupującego wszczyna się postępowanie reklamacyjne.

5. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

- nazwę i typ reklamowanego towaru,

- numer faktury lub paragonu, dokumentującego sprzedaż tego towaru,

- wskazanie z jakiego uprawnienia Kupujący korzysta (tj. z gwarancji, z rękojmi)

- cenę oraz sposób, w jaki została uiszczona,

- dane Kupującego,

- opis wad, uszkodzeń lub niezgodności towaru z umową,

- wskazanie żądania kupującego co do sposobu naprawienia wady.

6. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej nadanie biegu Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

7. Jeżeli Produkt ma wady, korzystającemu z rękojmi przysługują uprawnienia wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego.

8. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dokonanie oględzin reklamowanej rzeczy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy rzecz na jego żądanie.

9. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację konsumenta w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego pisemnie lub za pomocą innego trwałego nośnika.

10.Sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację osoby fizycznej, o której mowa w art. 5564 Kodeksu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Poinformowanie o wyniku rozpatrzenia reklamacji nastąpi pisemnie lub za pomocą innego trwałego nośnika.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji. Sprzedawca zwraca koszty związane z odesłaniem towaru do Sprzedawcy.

12. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji, Kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 9. PRAWO KONSUMENTA ORAZ OSOBY FIZYCZNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 5564 KODEKSU CYWILNEGO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi, który zawarł ze sprzedawcą umowę, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia związanych z tym kosztów, w terminie 14 dni liczonych od:

- dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,

- od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony,

- od dnia zawarcia umowy- dla pozostałych umów.

2. Konsument, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy może to uczynić poprzez przesłanie formularza odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy ul. Żurawinowa 22, 64-100 Leszno, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy konsument jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać lub w inny sposób dostarczyć sprzedawcy zakupiony wcześniej towar, na własny koszt.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy wykorzystaniu tego samego środka zapłaty jakiego użył konsument. Sprzedawca może dokonać zwrotu w inny sposób, jeżeli konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

8. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku, kiedy został dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, w szczególności towar przycięty oraz towar zmodyfikowany względem wersji, oferowanej standardowo przez producenta. Taki towar nie podlega zwrotowi.

9.Regulacje paragrafu 9 mają zastosowanie w całości również do umowy zawartej z osobą fizyczną, o której mowa w art. 5564 Kodeksu Cywilnego.

§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORU

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. Konsument ma m.in. możliwość:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

- zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

- uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

3. W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE została wprowadzona platforma ODR mająca na celu rozstrzyganie sporów, gdy ich stroną jest konsument. Platforma jest dostępna pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

§ 11. DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia, telefonicznie lub drogą mailową są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi.

2. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może uniemożliwiać dokonanie sprzedaży produktu.

3. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy oraz informowania o promocjach.

4. Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sprzedawcy.

5. Politykę Prywatności reguluje odrębny dokument, z którym kupujący może zapoznać się na stronie internetowej www.rolkilozyska.pl

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia strony internetowej Sklepu internetowego, w szczególności w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług. W takim przypadku kupujący zostaną o tym poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej sklepu, z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Zabronione jest kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, zdjęć, danych i treści udostępnionych na stronie sklepu internetowego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczone przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie strony internetowej do przygotowywania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 r.

7. Zapisów dotyczących osoby fizycznej, o której mowa w art. 5564 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

INFORMACJE, DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy najpóźniej w ostatnim dniu terminu złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie nawzajem świadczenia

- Kupujący zwraca produkt w stanie nie naruszonym,

- Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,

- Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia zwrotu towaru.

Zwrot jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba strony umówią się na inne rozwiązanie.

W przypadku odstąpienia od umowy, należy odesłać Produkt na adres Robert Kołodziejczyk, ul. Żurawinowa 22, 64-100 Leszno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Poniższy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy na adres:

Robert Kołodziejczyk

ul. Żurawinowa 22

64-100 Leszno

e-mail sklep@rolkilozyska.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży/dostawy następujących Produktów:

_______________________________________________________________________

Data zawarcia umowy: _______________/odbioru produktu: ____________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/ osoby fizycznej, o której mowa w art. 5564 Kodeksu Cywilnego: _________________________________________

Adres konsumenta(-ów)/ osoby fizycznej, o której mowa w art. 5564 Kodeksu Cywilnego: _________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów)/ osoby fizycznej, o której mowa w art. 5564 Kodeksu Cywilnego: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data __________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.