REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.rolkilozyska.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego, zwany dalej regulaminem, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem "www.rolkilozyska.pl".

2. Właścicielem sklepu internetowego i jego administratorem jest Robert Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Beson Robert Kołodziejczyk z siedzibą w Lesznie, ul. Żurawinowa 22, 64-100 Leszno, REGON 301329572, NIP 6971537846.

3. Sklep internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej odpowiednio skonfigurowanej.

§ 2

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Sklep internetowy- sklep internetowy działający na stronie internetowej www.rolkilozyska.pl;

Regulamin- niniejszy regulamin sklepu internetowego, działającego na stronie internetowej www.rolkilozyska.pl;

Sprzedawca- Robert Kołodziejczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Beson Robert Kołodziejczyk z siedzibą w Lesznie, REGON 301329572, NIP 6971537846;

Kupujący- osoba lub podmiot dokonujący zakupu Produktów poprzez Sklep Internetowy;

Konsument- Kupujący, będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca- Kupujący, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i nie będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta- Kupujący, będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie internetowym zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, gdy z oświadczenia złożonego w procesie dokonywania zamówienia osoba ta wskaże, że dokonywany zakup nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Produkt- należy przez to rozumieć rzecz, oferowaną do sprzedaży w Sklepie internetowym,

Formularz zamówienia- zestawienie szczegółów zamówienia, uzupełniane przez Kupującego, w celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym;

Administrator Danych Osobowych- rozumienie się przez to Sprzedawcę,

Dzień roboczy- każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy, zgodnie z właściwymi przepisami prawann.

§ 3

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Kupujący ma możliwość uzyskania kontaktu ze Sprzedawcą wykorzystując jeden z poniższych sposobów komunikacji:

- telefonicznie pod nr: 48 693 800 022, 48 660 525 823, +48 696 040 114, +48 575 055 522.

- pod adresem mailowym: sklep@rolkilozyska.pl,

- za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu pod nr: 7546581,

- listownie pod adresem: ul. Żurawinowa 22, 64-100 Leszno.

§ 4

PRODUKTY OFEROWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Wszystkie Produkty, oferowane w sklepie internetowym przez sprzedawcę, są fabrycznie nowe, a sprzedawca jest obowiązany do ich dostarczenia w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, chyba że informacja o wadzie wynika z opisu Produktu.

2. Przy każdym produkcie oferowanym w sklepie internetowym są podane jego istotne cechy.

§ 5

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

1. Kupujący może zamówić Produkt oferowany przez sprzedawcę poprzez skorzystanie z jednego z poniższych sposobów składania zamówienia:

- z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.rolkilozyska.pl lub

- drogą mailową na adres sklep@rolkilozyska.pl lub

- telefonicznie pod nr 48 693 800 022, 48 660 525 823, +48 575 055 522, +48 696 040 114 . Koszt połączeń, wykonywanych przez Kupującego ze sprzedawcą jest uzależniony od stawek pobieranych przez operatora. Koszt ten ponosi Kupujący.

2. Kupujący ma możliwość zapoznania się z opisem Produktu, zamieszczonym w sklepie internetowym.

3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy zalogować się do sklepu internetowego rolkilozyska.pl lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.

4. Kupujący będący przedsiębiorcą zobowiązany jest przed dokonaniem zakupu do poinformowania Sprzedawcy, w formie pisemnej lub

e-mail na adres: sklep@rolkilozyska.pl, czy jest on osobą fizyczną, dokonującą zakupu bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadającego dla niego charakteru zawodowego i w związku z tym, że chce skorzystać z praw konsumenta (zgodnie z art. 556 4 kodeksu cywilnego).

5. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, kliknąć przycisk „Kup teraz”, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie”,

b) wybrać sposób dostawy,

c) wybrać formę płatności,

d) wybrać dokument sprzedaży- fakturę bądź paragon,

e) wypełnić dane dotyczące zamówienia,

f) w celu realizacji zamówienia Kupujący musi podać poniższe dane:

- Imię i nazwisko,

- Adres e-mail,

- Adres zamieszkania Kupującego tj. ulicę i numer domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość, województwo,

- Numer telefonu,

- Nazwa firmy, NIP – w przypadku wyboru faktury, jako dokumentu sprzedaży.

g) w przypadku, gdy Produkt ma zostać dostarczony pod inny adres niż adres zamieszkania, Kupujący jest zobowiązany wybrać opcję „Wysyłka zamówienia pod inny adres” i wypełnić wskazane tam pola,

h) zaznaczyć potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego oraz z treścią Ogólnych Warunków Sprzedaży i Polityką Prywatności- warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień,

i) wybrać opcję wyślij zamówienie.

5. Potwierdzenie złożenia zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres poczty

e-mail. Złożonemu zamówieniu jest nadawany indywidualny numer.

6. Wybór formy przesyłki oraz sposobu zapłaty należy do Kupującego. Po wyborze formy przesyłki Kupujący uzyskuję informację na temat kosztu Produktu, kosztu dostarczenia Produktu oraz łącznej kwocie do zapłaty.

§ 6

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Produkt wysyłany jest pod adres, wskazany przez Kupującego, to jest:

- wskazany w formularzu zamówienia- w przypadku dokonywania zamówienia z wykorzystaniem formularza zamówienia,

- wskazany w wiadomości e-mail- w przypadku składania zamówienia drogą mailową,

- podany telefonicznie- w przypadku składania zamówienia telefonicznie.

2. Zakupiony Produkt jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej, w zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego.

3. Koszt dostawy uzależniony jest od stawek pobieranych przez doręczyciela oraz od wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest podawany indywidualnie w stosunku do każdego Produktu, w toku składania zamówienia.

4. Istnieje możliwość osobistego odbioru Produktu po wcześniejszym jego zamówieniu w jednej z form wskazanych powyżej.

5. W przypadku, gdy koszt przesyłki z uwagi na gabaryty zamówienia okaże się wyższy niż pierwotnie podany przez sprzedawcę, Kupujący zostanie o tym poinformowany przed nadaniem przesyłki. W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zakupu, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego przed dokonaniem wysyłki, lub też może zaakceptować podany koszt przesyłki.

6. Termin realizacji zamówienia jest podany indywidualnie przy każdym produkcie i w zależności od wybranego sposobu płatności jest liczony od:

- dnia następnego po dniu złożenia zamówienia- przy wyborze opcji płatności za pobraniem,

- dnia następnego po dniu dokonania zapłaty- przy wyborze innych form płatności, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku złożenia zamówienia w dzień nie będący Dniem Roboczym, termin o którym mowa w ust, 6 jest liczony od najbliższego Dnia Roboczego.

8. W przypadku zamówień, obejmujących więcej niż dwie sztuki danego Produktu, sprzedający zastrzega sobie możliwość ich realizacji i wysyłki w osobnych partiach, po każdorazowym, indywidualnym uzgodnieniu terminu

i wielkości dostaw oraz kosztów wysyłki poszczególnych partii Produktu.

9. Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

10. Numery telefonu są przekazywane przewoźnikowi w celu ułatwienia kontaktu z odbiorcą przesyłki. Jeśli nie chcesz, aby Twój numer telefonu został udostępniony przewoźnikowi, prosimy o informację e-mail na adres sklep@rolkilozyska.pl niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

§ 7

PŁATNOŚĆ

1. Kupujący ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów zapłaty:

- „za pobraniem”- płatność gotówką przy odbiorze Produktu od listonosza, kuriera lub w placówce pocztowej,

- przelewem bankowym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com,

- przelewem bankowym na konto sprzedawcy wskazane w trakcie składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny podane przy produkcie są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

3. Do ceny zakupionych Produktów doliczone zostają koszty wysyłki Produktu, w zależności od wybranej przez Kupującego sposobu opcji dostawy, zgodnie z § 6 ust. 3.

4. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody wystawienie i przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail.

§ 8

REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne Produktów powstałe w wyniku używania przez Kupującego w niewłaściwy sposób, to jest w szczególności w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub z zasadami użycia Produktu, w tym zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.

2. W przypadku ujawienia się wady fizycznej, Kupującemu przysługuje wybór czy chce skorzystać z rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) czy też gwarancji (odpowiedzialność gwaranta), jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta lub importera lub inny podmiot.

3. Produkty zakupione w sklepie posiadają gwarancję, jeżeli została ona udzielona przez gwaranta- producenta lub inny podmiot. Oryginalną kartę gwarancyjną producenta należy przesłać w przypadku ujawnienia wady, jeżeli jest ona wymagana.

4. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez gwaranta. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej lub instrukcji danego Produktu.

5. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.

6. W przypadku wystąpienia wady Produktu, na żądanie Kupującego wszczyna się postępowanie reklamacyjne.

7. Zawiadomienie o wadzie Produktu dla swej ważności powinno być złożone w formie pisemnej, wysłanej listem poleconym bądź złożonej mailowo, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy Produkt w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie.

8. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

- nazwę i typ reklamowanego Produktu,

- numer faktury lub paragonu, dokumentującego sprzedaż tego Produktu,

- wskazanie z jakiego uprawnienia Kupujący korzysta (tj. z rękojmi czy gwarancji). W braku wskazania przyjmuje się, że korzysta w gwarancji,

- cenę oraz sposób, w jaki została uiszczona,

- dane Kupującego,

- opis wad, uszkodzeń lub niezgodności Produktu z umową,

- wskazanie żądania Kupującego co do sposobu naprawienia wady.

9. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej nadanie biegu Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

10. Jeżeli Produkt ma wady, korzystającemu z rękojmi przysługują uprawnienia wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego.

11. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dokonanie oględzin reklamowanej rzeczy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy rzecz na jego żądanie.

12. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego pisemnie na adres Kupującego lub poprzez e-mail. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeśli wymiana Produktu jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany Produktu i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

13. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Jeśli potrzebne jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej lub opinii Producenta to Sprzedawca może poinformować o tym Kupującego, co nie wstrzymuje obowiązku rozpoznania zgłoszenia w terminie 14 dni.

14. W przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami, nie korzystającymi z praw konsumenta, Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami Produktu, związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy Produktu bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wyłącznie z niewłaściwego przechowywania, montażu oraz użytkowania uszczelnienia.

16. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

17. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany Produkt.

18. W przypadku uwzględnienia reklamacji. Sprzedawca zwraca również poniesione przez Kupującego koszty, w tym koszty związane z odesłaniem Produktu.

§ 9

PRAWO KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który jako Kupujący zawarł ze sprzedawcą umowę, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia związanych z tym kosztów, w terminie 14 dni liczonych od:

- dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,

- od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony,

- od dnia zawarcia umowy- dla pozostałych umów.

2. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy może to uczynić poprzez przesłanie formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany odesłać lub w inny sposób dostarczyć sprzedawcy zakupiony wcześniej Produkt, na własny koszt.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.

6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy wykorzystaniu tego samego środka zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku, kiedy został dostosowany do indywidualnych potrzeb Kupującego, w szczególności Produkt przycięty oraz Produkt zmodyfikowany względem wersji, oferowanej standardowo przez producenta. Taki Produkt nie podlega zwrotowi.

§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORU

1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl.

2. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma m.in. możliwość:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

- zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

- uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE została wprowadzona platforma ODR mająca na celu rozstrzyganie sporów, gdy ich stroną jest konsument. Platforma jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 11

DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady przetwarzania danych osobowych są określone w Polityce Prywatności, dostępnej na Stronie internetowej www.rolkilozyska.pl.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia strony internetowej Sklepu internetowego, w szczególności w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług.

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Zabronione jest bez uzyskania uprzedniej zgody sprzedawcy kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i treści udostępnionych na stronie sklepu internetowego.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczone przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie strony internetowej do przygotowywania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

5. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia zmiany na stronie internetowej sklepu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. Do umów zawartych przed dniem wejście w życie zmian Regulaminu mają zastosowanie postanowienia regulaminu w brzmieniu przed wejściem tych zmian w życie.

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11-01-2022 r.


INFORMACJE, DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy najpóźniej w ostatnim dniu terminu wysłać informację, dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie nawzajem świadczenia

- Kupujący zwraca Produkt w stanie nie naruszonym,

- Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,

- Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia uzyskania przez sprzedającego informacji o odstąpieniu,

Zwrot jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba strony umówią się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy, proszę odesłać Produkt na adres Robert Kołodziejczyk, ul Żurawinowa 22, 64-100 Leszno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

Do:

Robert Kołodziejczyk

ul. Żurawinowa 22

64-100 Leszno

e-mail sklep@rolkilozyska.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o odstąpieniu od umowy sprzedaży/dostawy następujących Produktów:

____________________________________________________

– Data zawarcia umowy: _______________/odbioru Produktu: ____________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/ lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta: _________________________________________

– Adres konsumenta(ów)/ lub przedsiębiorca na prawach konsumenta: _________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów)/ lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data __________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACJI - pobierz

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - pobierz.